Wijzigingen WBSO 2017

Per 1 januari 2017 wijzigt de WBSO op een aantal vlakken. De minister van Economische Zaken heeft een tweetal wijzigingen aangekondigd met betrekking tot het boetebeleid en het omzetten van S&O-verklaringen.

Wijzigingen boetebeleid mededelingen WBSO

Een van de wijzigingen betreft een aanpassing van het boetebeleid. Met ingang van 2017 is de hoogte van de op te leggen bestuurlijke boete:

 • geen mededeling: € 300;
 • niet tijdige mededeling, waarbij de realisatie van het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering lager is dan het bedrag dat op de S&O-verklaring is vermeld als bedrag aan S&O-afdrachtvermindering: € 200;
 • niet tijdige mededeling, waarbij de realisatie van het bedrag aan S&Oafdrachtvermindering tenminste gelijk is aan het bedrag dat op de S&O-verklaring is vermeld als bedrag aan S&O-afdrachtvermindering: € 100;
 • niet tijdige mededeling na beëindig inhoudingsplicht: € 100

Omzetting S&O-verklaring

In de nieuwe beleidsregels is vastgelegd dat in bijzondere gevallen de S&O-verklaring die achteraf bezien door de verkeerde S&O-inhoudingsplichtige is aangevraagd alsnog over te dragen aan de juiste S&O-inhoudingsplichtige. Met ingang van 2017 kunnen inhoudingsplichtigen een verzoek indienen bij de RVO om een S&O-verklaring over te dragen aan een andere inhoudingsplichtige. Een verzoek dient vergezeld te worden van een omschrijving en bewijsstukken van de organisatorische wijziging en een verklaring dat de overdragende partij instemt met de overdracht van de S&O-verklaring, mits de overdragende partij nog bestaat.

Een S&O-verklaring kan alleen volledig (dus niet gedeeltelijk) omgezet worden, onder de volgende voorwaarden:

 • S&O-verklaring is maximaal vijf jaar geleden afgegeven;
 • S&O-verklaring heeft betrekking op een periode binnen het kalenderjaar 2016 of later;
 • Er is sprake van:
  • Een overgang onder algemene titel (fusie of splitsing van entiteiten);
  • Een overdracht waarbij alle rechten en plichten van de S&O-verklaringhouder zijn overgegaan op een met de verklaringhouder verbonden overnemende inhoudingsplichtige (w.z.: een vennootschap waarin de inhoudingsplichtige voor ten minste een derde gedeelte belang heeft of v.v. dan wel een vennootschap waarin een derde partij ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl deze derde partij voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de inhoudingsplichtige);
  • Een overdracht waarbij alle speur- en ontwikkelingswerkzaamheden en, indien van toepassing, alle kosten en uitgaven van de S&O-verklaringhouder zijn overgegaan op een met de verklaringhouder verbonden overnemende inhoudingsplichtige (een vennootschap waarin de inhoudingsplichtige voor ten minste een derde gedeelte belang heeft of v.v. dan wel een vennootschap waarin een derde partij ten minste een derde gedeelte belang heeft, terwijl deze derde partij voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de inhoudingsplichtige);
  • De entiteitsvorm van de S&O-verklaringhouder wordt omgezet in een NV of BV met beperkte aansprakelijkheid gedreven onderneming
 • De overnemende inhoudingsplichtige heeft niet al een S&O-verklaring ontvangen die geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op dezelfde periode als waarop het verzoek ziet;
 • De overnemende inhoudingsplichtige kan aantonen dat hij de betreffende speur- en ontwikkelingswerkzaamheden heeft verricht en, indien van toepassing, de kosten en uitgaven heeft gerealiseerd waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven.

Rechten en plichten S&O-verklaring

Alle rechten en plichten horend bij een S&O-verklaring gaan over op de overnemende inhoudingsplichtige bij goedkeuring van de omzetting. Bij het toetsen van het omzettingsverzoek worden percentages, berekeningen van kosten en uitgaven (forfaitair c.q. werkelijk) en het gemiddelde uurloon opnieuw beoordeelt.

Doorlooptijd omzetten S&O-verklaring

De RVO heeft acht weken de tijd om het omzettingsverzoek in te willigen dan wel af te wijzen, waarbij de instantie de beslissing eenmaal acht weken kan verdagen. Beroep of bezwaar tegen een besluit is niet mogelijk.

Meer informatie of samenwerken?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.