Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Uren- en BSN-mededeling 2021 / WBSO-hours and BSN-declaration 2021

Toelichting op de verplichte realisatie (uren)mededeling en de BSN-mededeling voor 2021 (for english please scroll down)

Verplichte mededeling WBSO-uren

Graag ontvangen wij de door jullie gerealiseerde S&O uren gespecificeerd per aanvraagperiode van 2021. Mocht je twijfelen of bepaalde werkzaamheden wel of niet gelden als S&O uren neem dan contact op met jouw consultant voor advies.

Met het doorgeven van de gerealiseerde uren aan Ugoo, machtigen jullie ons om de mededelingen namens jullie te verrichten, hiervoor is een ketenmachtiging nodig.

Verplichte mededeling Kosten & Uitgaven

Wanneer jullie in 2021 een beschikking voor WBSO-subsidie hebben ontvangen met een keuze voor S&O-kosten en -uitgaven ontvangen wij graag de administratie van de werkelijke kosten en uitgaven gespecificeerd per aanvraagperiode van 2021. Mocht je twijfelen of bepaalde kosten en uitgaven wel of niet gelden voor de WBSO neem dan contact op met jouw consultant voor advies.

Met het doorgeven van de werkelijke kosten en uitgaven aan Ugoo, machtigen jullie ons om de mededelingen namens jullie te verrichten, hiervoor is een ketenmachtiging nodig.

Indienen BSN’s S&O-medewerkers 2021

Voor het bepalen van het S&O-uurloon voor 2023 adviseren we om nu alvast BSN’s van S&O-medewerkers uit 2021 door te geven. Let op: zzp’ers, uitzendkrachten en stagiaires tellen niet mee voor de WBSO. Mocht je twijfelen of bepaalde werknemers wel of niet meetellen voor de WBSO neem dan contact op met jouw consultant voor advies.

Belangrijk: privacywetgeving verplicht ons dat wij niet meer informatie ontvangen, dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de mededeling. Het uitdrukkelijke verzoek is om uitsluitend BSN’s te sturen in het meegestuurde beveiligde Excel-document en geen corresponderende namen van S&O-medewerkers.

Verwerking persoonsgegevens

BSN’s verwerken wij uitsluitend voor het verrichten van de mededeling van het aanvraagjaar 2021. Deze worden in het hiervoor bestemde digitale formulier van RVO verwerkt. BSN’s worden op geen enkel andere wijze opgeslagen, dan wel vastgelegd. Na verzending van het BSN-formulier, worden gegevens onmiddellijk o.b.v. een hard-delete uit de e-mailbox verwijderd.

BSN’s blijven wel beschikbaar in het aanvraagportaal. eHerkenning faciliteert de beveiligde toegang tot dit portaal. Toegang tot het desbetreffende formulier is beveiligd met het niveau 3.

Met het invullen van de Excel en het toezenden van de gegevens aan Ugoo, machtigen jullie ons om de mededelingen namens jullie te verrichten, hiervoor is een ketenmachtiging nodig.

Declaration realized S&O-hours

Please provide us with the realized WBSO hours specified per application period in 2021. If you have doubts whether or not specific activities apply as WBSO hours please contact your consultant for advice.

By providing us with the requested information, you authorize Ugoo to execute the declaration on your behalf. A so called ‘ketenmachtiging’ is necessary for this declaration.

Declaration realized ‘Kosten & Uitgaven’ (S&O costs and expenses)

When you have received a declaration by RVO in 2021 for the WBSO subsidy considering an estimate of S&O costs and/or expenses please provide as with the actual S&O costs and expenses specified per application period of 2021. If you have doubts whether or not specific costs and expenses apply for the WBSO please contact your consultant for advice.

Please provide us with the requested information, you authorize Ugoo to execute the declaration on your behalf. A so called ‘ketenmachtiging’ is necessary for this declaration.

Declaration BSN’s S&O-employees 2021

To enable us to complete the settlement of WBSO 2021 with the grantor at once we advise you to exchange the BSN’s of the S&O employees together with the hours. Please mind: zzp’ers (self-employed persons), temporary workers and interns do not count as employees for the WBSO. If you have doubts whether or not specific employees apply for the WBSO please contact your consultant for advice.

Important: privacy regulation enforces us to only receive information that is strictly necessary for the regulatory required declaration. We explicitly request to only send BSN’s, without accompanying names of R&D-employees to which BSNs refer.

Processing personal / privacy-sensitive data
BSNs are solely and exclusively processed for the regulatory required. The data is included in a specific form that RVO publishes. BSNs will in no other way be processed, or saved. Documents containing BSN’s are immediately deleten upon submitting the form to RVO. BSN’s remain however retrievable in the portal. eHerkenning facilitates secure access to this portal. Access to the BSN form is protected with level 3.