Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Uren- en BSN-mededeling 2020 / WBSO-hours and BSN-declaration 2020

Toelichting op de verplichte realisatie (uren)mededeling en de BSN-mededeling voor 2020 (for english please scroll down)

Verplichte mededeling WBSO-uren

Graag ontvangen wij de door jullie gerealiseerde S&O uren gespecificeerd per aanvraagperiode van 2020. Mocht je twijfelen of bepaalde werkzaamheden wel of niet gelden als S&O uren neem dan contact op met jouw consultant voor advies.

Met het doorgeven van de gerealiseerde uren aan Ugoo, machtigen jullie ons om de mededelingen namens jullie te verrichten, hiervoor is nog geen ketenmachtiging benodigd.

Verplichte mededeling Kosten & Uitgaven

Wanneer jullie in 2020 een beschikking voor WBSO-subsidie hebben ontvangen met een keuze voor R&D-kosten en -uitgaven ontvangen wij graag de werkelijke kosten en uitgaven gespecificeerd per aanvraagperiode van 2020. Mocht je twijfelen of bepaalde kosten en uitgaven wel of niet gelden als voor de WBSO neem dan contact op met jouw consultant voor advies.

Met het doorgeven van de werkelijke kosten en uitgaven aan Ugoo, machtigen jullie ons om de mededelingen namens jullie te verrichten, hiervoor is nog geen ketenmachtiging benodigd.

Indienen BSN’s S&O-medewerkers 2020

Voor het bepalen van het S&O-uurloon voor 2022 adviseren we om nu alvast BSN’s van S&O-medewerkers uit 2020 door te geven. Let op: zzp’ers, uitzendkrachten en stagiaires tellen niet mee voor de WBSO. Mocht je twijfelen of bepaalde werknemers wel of niet meetellen voor de WBSO neem dan contact op met jouw consultant voor advies.

Belangrijk: privacywetgeving verplicht ons dat wij niet meer informatie ontvangen, dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de mededeling. Het uitdrukkelijke verzoek is om uitsluitend BSN’s te sturen en geen corresponderende namen van S&O-medewerkers.

Verwerking persoonsgegevens

BSN’s verwerken wij uitsluitend voor het verrichten van de mededeling van het aanvraagjaar 2020. Deze worden in het hiervoor bestemde digitale formulier in eLoket verwerkt. BSN’s worden op geen enkel andere wijze opgeslagen, dan wel vastgelegd. Na verzending van het BSN-formulier, worden gegevens onmiddellijk o.b.v. een hard-delete uit de e-mailbox verwijderd.

BSN’s blijven wel beschikbaar in eLoket. eHerkenning faciliteert de beveiligde toegang tot eLoket. Toegang tot het desbetreffende formulier is beveiligd met het niveau 2+.

Met het invullen van de Excel en het toezenden van de gegevens aan Ugoo, machtigen jullie ons om de mededelingen namens jullie te verrichten, hiervoor is nog geen ketenmachtiging benodigd.

Declaration realized S&O-hours

Please provide us with the realized WBSO-hours specified per period of application in 2020. If you have doubts whether or not specific activities apply as S&O hours please contact your consultant for advice.

By providing us with the requested information, you authorize Ugoo to execute the declaration on your behalf. A so called ‘ketenmachtiging’ is not yet necessary for this declaration.

Declaration realized ‘Kosten & Uitgaven’

When you have received a declaration by RVO in 2020 for the WBSO -subsidy considering an estimate of R&D costs and/or expenses please provide as with the actual R&D costs and expenses specified per application period of 2020. . If you have doubts whether or not specific costs and expenses apply for the WBSO please contact your consultant for advice.

By providing us with the requested information, you authorize Ugoo to execute the declaration on your behalf. A so called ‘ketenmachtiging’ is not yet necessary for this declaration.

Declaration BSN’s S&O-employees 2020

To enable us to complete the settlement of WBSO 2020 with the grantor at once we advise you to exchange the BSN’s of the R&D employees together with the hours. Please mind: zzp’ers (self-employed persons), temporary workers and interns do not count as employees for the WBSO. If you have doubts whether or not specific employees apply for the WBSO please contact your consultant for advice.

Important: privacy regulation obliges us to only receive information that is strictly necessary for the regulatory required declaration. We explicitly request to only send BSNs, without accompanying names of R&D-employees to which BSNs refer.

Processing personal / privacy-sensitive data
BSNs are solely and exclusively processed for the regulatory required declaration of WBSO of 2019. The data is included in a specific form that RVO publishes in eLoket. BSNs will in no other way be processed, or saved. Documents containing BSNs are immediately hard-deleted erased upon submitting the form to RVO. BSNs remain however retrievable in eLoket. eHerkenning facilitates secure access to eLoket. Access to the BSN form is protected with level 2+.