Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Small Business Innovation Research

Voor innovatieprojecten met maatschappelijk belang

SBIR (Small Business Innovation Research) subsidieert innovatieprojecten (producten, processen en diensten) die maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Met SBIR dagen de overheden het bedrijfsleven uit om projectvoorstellen in te dienen.

Ondernemers met de beste projectvoorstellen ontvangen opdracht voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek (fase 1). De meest succesvolle haalbaarheidsonderzoeken krijgen opdracht het product, proces of dienst daadwerkelijk te ontwikkelen (fase 2). Tot slot is het mogelijk om ondersteuning te krijgen voor het vermarkten van de innovatie (fase 3). De overheid financiert deze fase echter niet. Op dit moment is regeling tijdelijk gesloten. Zodra de regeling in 2020 van start gaat maken wij dat hier bekend.

Hoe werkt het?

Oproepen voor SBIR worden door De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) openbaar gemaakt. RVO informeert ondernemers en begeleidt het proces. Binnen de tenderperiode dienen ondernemers met relevante ideeën een offerte in. De beste voorstellen ontvangen opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken krijgen vervolgopdracht om innovaties te ontwikkelen en demonstreren.

SBIR-oproepen richten zich op maatschappelijke uitdagingen. Hiertoe actuele thema’s zijn o.a.:

 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie.
 • Zekere, veilige, schone en efficiënte energievoorziening.
 • Cyber security voor een veilig en open cyberdomein.

Iedere SBIR-oproep heeft een afzonderlijke beoordelingscommissie. Offertes worden op de volgende criteria beoordeelt:

 • impact;
 • technologische haalbaarheid;
 • economisch perspectief;
 • prijs van de offerte.

Fase 1

Na de opdrachtverlening voeren ondernemers het haalbaarheidsonderzoek uit naar hun innovatie. Dit gebeurt binnen de afgesproken termijn en voor het overeengekomen offertebedrag. In deze fase is het mogelijk samen te werken met een kennisinstelling en/of andere ondernemingen. Ook kunnen onderdelen worden uitbesteed, zolang de opdracht niet meer bedraagt dan in de SBIR-oproep, of het offertebedrag dat is voorgeschreven.

Fase 2

Haalbare ideeën uit fase 1 gaan voor fase 2 de competitie aan. Zijn de uitkomsten op de beoordelingscriteria gunstig, is het mogelijk om opdracht te verkrijgen voor ontwikkeling van de innovatie. binnen de afgesproken termijn en prijs voeren ondernemers het onderzoeks- en ontwikkeltraject uit. Het resultaat van fase 2 is een getest prototype, beperkte nul-serie of proefproject van het product, proces of dienst. De overheid zet zich ervoor in dat de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd voor het slagen van het project. Dit richt zich op matchmaking of het oplossen van niet-technische knelpunten, waaronder regelgeving en certificering.

Fase 3

In fase 3 van het SBIR-programma kan de overheid zich opwerpen als grote innovatiegerichte inkoper om als eerste de nieuwe technologie aan te kopen. Ondernemers ontvangen hiermee een uitstekende kans tot het vermarkten van de eigen ontwikkeling.

Onder bepaalde voorwaarden blijven intellectuele eigendomsrechten bij de ondernemer. De minister kan tot slot besluiten tot openbaarmaking van de ontwikkelde kennis, zodra dit in het algemeen belang is.

Voordelen voor ondernemers

De regeling biedt goede mogelijkheden voor ondernemers om de producten, processen en diensten die zij binnen het programma ontwikkelen, succesvol naar de markt te brengen:

 • De SBIR-aanbesteding geeft ondernemers richting en biedt op korte termijn nieuwe markten;
 • De overheid spant zich in om randvoorwaarden te creëren voor het laten slagen van het project;
 • SBIR ondersteunt bij het verwerven van financiering voor de meest risicovolle fasen van een innovatie;
 • De regeling opent mogelijkheden tot samenwerking met andere bedrijven en kennisinstellingen;
 • SBIR houdt rekening met kleinere ondernemers middels korte doorlooptijden en projectfaseringen.

Voorstellen voor SBIR worden vanaf fase 1 ingediend. Instromen in een later programmaonderdeel (fase 2 of 3) is niet mogelijk. Momenteel zijn er geen aanbestedingen voor fase 1 geopend. Informatie over nieuwe, actuele tenders publiceren we op onze website.

Vervolgstappen

Ugoo ondersteunt ondernemers om succesvol van SBIR gebruik te maken. Aarzel niet om een Ugoo consultant in te schakelen voor jouw SBIR traject.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.