De MIT-regeling

Financiering voor (regio-overstijgende) R&D-projecten

De MIT-regeling (MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren) stimuleert innovaties van MKB-ondernemingen die aansluiten bij de topsectoren. Hiermee profiteren MKB’ers van het topsectorenbeleid, waarmee via diverse regelingen financiering kan worden verkregen voor (regio-overstijgende) R&D-projecten. Ontdek hier of je in aanmerking komt voor de regeling.

MIT, voor wie is het?

Organisaties die gebruik willen maken van een MIT-instrument dienen aan te sluiten bij een van de topsectoren. Nederland kent negen topsectoren die door de overheid worden gestimuleerd om binnen deze sectoren wereldwijd toonaangevend te blijven. Deze sectoren zijn achtereenvolgens:

  • Agri & Food
  • Chemie
  • Water
  • Life Science & Health
  • High Tech Systemen
  • Creatieve Industrie
  • Logistiek
  • Energie

Instrumenten

Binnen de MIT-regeling zijn diverse instrumenten georganiseerd, ieder met het doel om organisaties te ondersteunen bij het realiseren van de (beoogde) innovatie. Zo bestaan MIT-haalbaarheidsprojecten, MIT-R&D-samenwerkingsprojecten en worden innovatie-adviesprojecten en kennisvouchers ter beschikking gesteld. Onderstaand gaan wij nader in op twee interessante regelingen: de MIT haalbaarheids- en samenwerkingsprojecten.

MIT-Haalbaarheidsprojecten

Organisaties die het potentieel van een innovatieproject willen onderzoeken, kunnen een MIT-haalbaarheidsproject indienen. Een haalbaarheidsproject heeft als doel de economische en technische risico’s van een beoogd project in kaart te brengen. Een dergelijk project dient ten minste te bestaan uit een haalbaarheidsstudie, waarbij industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot de extra opties behoren. Dergelijke projecten worden middels een first come, first serve principe beoordeeld, waardoor de snelst ontvangen aanvragen de meeste kans maken op honorering. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000.

Ontdek hier of je in aanmerking komt voor een MIT-Haalbaarheidsproject.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Een R&D-samenwerkingsproject ondersteunt MKB-samenwerkingsverbanden met het doel de gezamenlijke ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De subsidie kan worden aangevraagd in de regio waar de penvoerder gevestigd is (indien beschikbaar). Belangrijk is dat meer dan 50% van de kosten in deze regio gemaakt worden. Aanvragen worden beoordeeld o.b.v. tendercriteria. Dit betekent dat de aanvraag wordt gehonoreerd op grond van een ranking die aan de hand van tendercriteria wordt gemaakt. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten (o.a. loonkosten á € 60 per uur), met een maximum van € 200.000 per innovatieproject en € 100.000 per deelnemer.

Ontdek hier of je in aanmerking komt voor een MIT-R&D samenwerkingsproject.

Vervolgstappen

De deadline van indiening en de benodigde documentatie is afhankelijk van het instrument. Neem contact met onze consultants op om de mogelijkheden van jouw project in kaart te brengen.

Persoonlijk contact?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.