Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

ESF Duurzame Inzetbaarheid

Stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in Europa

De Europese Unie heeft o.a. als doel de werkgelegenheid in Europa te stimuleren en te verbeteren. Een van de manieren waarop zij dit wil bereiken is via het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat investeert in kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Tegen deze achtergrond is het ESF de subsidieregeling ‘Duurzame Inzetbaarheid’ gestart, om mensen gezond, productief en langer in het arbeidsleven te houden. Organisaties die een adviestraject door een externe adviseur willen laten uitvoeren t.b.v. het duurzaam inzetbaar houden van haar medewerkers, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling.

Voor het jaar 2020 is deze regeling gesloten. In het najaar van 2020 wordt ESF+ in leven geroepen en is het mogelijk om een aanvraag te doen. Zodra de datum bekend is publiceren wij dat hier.

Hoeveel subsidievoordeel levert ESF Duurzame Inzetbaarheid op?

De subsidie bedraagt 50% van de kosten van een adviestraject dat uitgevoerd wordt door een externe adviseur, met een maximum subsidiebedrag van € 12.500. Bij subsidiabele kosten van minder dan € 12.000 (exclusief BTW), wordt géén subsidie toegekend. De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld n.a.v. een einddeclaratie, waarin de werkelijk gemaakte kosten zijn opgenomen. Een project mag maximaal 12 maanden duren.

Voorwaarden

Subsidiabele adviestrajecten dienen aan een van de volgende thema’s te voldoen:

  • Bedrijfs- of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek naar duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Tevens dient een organisatie aan te tonen dat het ten minste twee werknemers in dienst heeft. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers aantoonbaar bij het project worden betrokken. Ook dient de uitvoering van het project te worden geadministreerd.

Vervolgstappen

Heb je al concrete plannen? Wij brengen de mogelijkheden met betrekking tot de ESF Duurzame Inzetbaarheid graag met jou in kaart.