Overzicht alle subsidies

Hieronder vind je een overzicht van de subsidies waarin wij gespecialiseerd zijn. Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.

Algemene subsidiecheck

Benieuwd of je in aanmerking komt voor subsidies?

Doe de subsidiecheck en ontdek of je voldoet aan de voorwaarden. De scan is gratis en vrijblijvend

CityLab010

CityLab010 is een regionale subsidie en verstrekt een financiële bijdrage voor initiatieven die ervoor zorgen dat Rotterdam verder ontwikkeld wordt tot een nog aantrekkelijkere plek om te wonen, werken en studeren. Projectkosten kunnen tot 100% vergoed worden.

DHI

De DHI is een internationale regeling en richt zich op ondernemers met internationale ambities op gebied van export en investeringen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. 50% van de kosten zijn subsidiabel, tot een maximum bedrag van € 200.000.

EIA

De energie-investeringsaftrek (EIA) is een nationale regeling en verlaagt de investering van ondernemers in energiezuinige technieken. De regeling biedt bovenop de reguliere afschrijving, een extra aftrekpost van 45% van de investeringskosten. De EIA kan doorlopend aangevraagd worden.

ESF Duurzame Inzetbaarheid

Een nationale regeling waar organisaties en instellingen subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers. Het ESF stelt hiervoor per aanvrager 10.000 euro beschikbaar. De regeling wordt waarschijnlijk opengesteld in het voorjaar van 2019.

Eurostars

Eurostars is een internationale regeling en stimuleert Europese bedrijven om in samenwerkingsverband marktgerichte onderzoeks- of ontwikkelprojecten uit te voerenDe Eurostars regeling vergoedt een percentage van de projectenkosten met een maximum van € 500.000 voor alle Nederlandse projectpartners tezamen.

Horizon2020

Horizon 2020 is een programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren (MKB). Voor de periode 2014 – 2020 is er een totaalbudget van circa 80 miljard. In 2019 worden er meerdere oproepen opengesteld.

Human Capital

Human Capital is onderdeel van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), dat als doel heeft de economische positie van de noordelijke provincies te versterken. Human Capital subsidieert samenwerkingsverbanden tussen het MKB en kennisinstellingen in Noord-Nederland die inzicht vergaren in de toekomstige arbeidsmarktvraag en een daarbij passend opleidingsaanbod ontwikkelen.

Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven. De regeling kan een reductie tot wel 72% van de vennootschapsbelasting opleveren. De Innovatiebox kan doorlopend worden aangevraagd.

Ontdek hier of je in aanmerking komt voor de Innovatiebox.

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een risicodragende financiering om MKB-ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van een voor Nederland unieke innovatie. Het budget voor 2019 is vastgesteld op € 60 miljoen, met een maximaal krediet van € 10 miljoen voor een technisch ontwikkelingsproject. Het krediet kan doorlopend worden aangevraagd.

Ontdek hier of je in aanmerking komt voor het Innovatiekrediet.

INTERREG

INTERREG is een Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten waarin een of meer internationale partijen gezamenlijk werken aan problemen in de regio. Projecten die bijdragen aan een beter milieu, economische verschillen tussen de regio’s en lidstaten onderling verkleinen en de concurrentiepositie van Nederland versterken, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van INTERREG.

MIA & Vamil

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn nationale regelingen en bieden fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken. MIA biedt bovenop de reguliere afschrijving, een extra aftrekpost tot 36% van de investeringskosten. Vamil geeft ondernemers de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een zelf te bepalen tijdstip af te schrijven. MIA/Vamil kunnen doorlopen worden aangevraagd.

MIT

De MIT (MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren) stimuleert innovaties van MKB-ondernemingen. Binnen de MIT-regeling zijn diverse instrumenten georganiseerd, ieder met het doel om organisaties te ondersteunen bij het realiseren van de (beoogde) innovatie. De subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. De subsidie voor een R&D samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per innovatieproject en € 100.000 per deelnemer.

Ontdek hier of je in aanmerking komt voor de MIT-regeling.

Praktijkleren

Praktijkleren is een financiële tegemoetkoming voor de begeleidingskosten die een werkgever maakt bij het creëren van praktijk- en werkleerplaatsen. Het maximum bedraagt € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling wordt waarschijnlijk in augustus 2019 opengesteld.

SBIR

SBIR (Small Business Innovation Research) subsidieert innovatieprojecten (producten, processen en diensten) die maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. SBIR is een competitie, waarbij de ondernemingen met de beste offertes een opdracht krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek.

SDE+

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een subsidie/bijdrage voor bedrijven en (non-profit) instellingen die groene/hernieuwbare energie (gaan) produceren. De regeling heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar.

SIDN-fonds

Het SIDN-fonds is opgericht om projecten financieel te ondersteunen die de ontwikkeling van het internet of het gebruik ervan stimuleren. De regeling heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar.  

SIR/SAR

De SRE Investeringsregeling (SIR) en SRE Adviesregeling (SAR) zijn regelingen bedoeld om vernieuwende ontwikkeling in het MKB met een meerwaarde voor de regio Eindhoven te stimuleren. Hierbij is de SIR een renteloze lening, de SAR is een subsidieregeling.

Vroegefasefinanciering

De Vroegefasefinanciering is een lening die de cruciale stap van idee tot de start van de productontwikkeling financiert. Het beschikbare budget voor mkb-ondernemers en innovatieve starters is € 8 miljoen in 2019, tegen een rente van 4,32%. De regeling kan doorlopend worden aangevraagd.

Ontdek hier of je in aanmerking komt voor de Vroegefasefinanciering.

Waterveiligheid & Waterzekerheid Stedelijke Delta’s

Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) stimuleert het testen, demonstreren of het onderzoeken van de haalbaarheid van vernieuwende technologie, methodologie of een innovatief prototype op watergebied.

WBSO

De WBSO verlaagt loonkosten van technische innovaties. Dit kan voor 1 FTE een jaarlijkse besparing opleveren van zo’n € 28.000 en in totaal oplopen tot meer dan € 100.000. Zo dragen de voordelen structureel bij aan de ontwikkelcapaciteit van een innovatieve onderneming.

Ontdek hier of je in aanmerking komt voor de WBSO.