Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Overzicht alle subsidies

Hieronder vind je een overzicht van de subsidies waarin wij gespecialiseerd zijn. Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.

Algemene subsidiecheck

Benieuwd of je in aanmerking komt voor subsidies?

Doe de subsidiecheck en ontdek of je voldoet aan de voorwaarden. De scan is gratis en vrijblijvend

CityLab010

Is jouw bedrijf gevestigd te Rotterdam en dragen jullie innovatieve ontwikkelingen bij aan verder ontwikkelen van de regio? Dan is het interessant de mogelijkheden te verkennen voor de CityLab010 subsidie. CityLab010 is een regionale subsidie bedoeld voor het aantrekkelijker maken van Rotterdam voor wonen, werken studeren. Projectkosten kunnen tot 100% vergoed worden.

DEI+

Ontwikkel je een innovatieve techniek die bijdraagt aan de klimaatdoelstelling? De DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie) is een subsidie voor pilot- en demonstratieprojecten die focus leggen op CO2-reducerende processen. Daarbij biedt de DEI+ steun aan duurzame investeringen.

DHI

Zijn er internationale ambities voor jouw onderneming op het gebied van export en investeringen? De DHI (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten) sluit dan mogelijk goed aan.

Digital Europe

De digitale transitie – dat is waar de Europese Commissie vanuit het Digital Europe programma subsidie voor verstrekt. In totaal is er € 7,5 miljard uitgetrokken om de Europese digitale technologieën te stimuleren.

DKTI

Ontvang tot maar liefst € 2 miljoen subsidie voor het verlagen van CO2-uitstoot in de transportsector. De DKTI-transport (demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport) is een regeling die zich richt op innovatie voor duurzaam vervoer.

EFRO

EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is in het leven geroepen om de economische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen. Het doel: innovaties voor relevante maatschappelijke uitdagingen stimuleren, met een specifieke focus op vergroening en digitalisering.

EIA

De EIA (energie-investeringsaftrek) biedt fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken, CO2-reductie en duurzame energie. De EIA verlaagt de fiscale winst en daarmee de af te dragen vennootschapsbelasting.

EIC Accelerator

Als opvolger van het SME Instrument (onderdeel van Horizon 2020) is de EIC Accelerator (onderdeel van Horizon Europe) in het leven geroepen. Het doel: internationale opschaling van MKB-ondernemingen met baanbrekende innovatieve projecten.

ESF Duurzame Inzetbaarheid

ESF (Europees Sociaal Fonds) Duurzame Inzetbaarheid is een nationale regeling waar organisaties en instellingen subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers. Het ESF stelt hiervoor per aanvrager 10.000 euro beschikbaar. De regeling liep van 2014 – 2020 en is inmiddels opgevolgd door ESF+ (Europees Sociaal Fonds) 2021-2027.

ESF+

Als een vervolg op de ESF Duurzame inzetbaarheid is de ESF+ (Europees Sociaal Fonds) 2021 – 2027 in het leven geroepen. Het doel vanuit de Europese Unie: werkgelegenheid in Europa stimuleren en verbeteren. De ESF+ regeling biedt financiële steun aan bedrijven die de focus leggen op duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse arbeidsbevolking.

Eurostars

Eurostars (onderdeel van Horizon Europe) is een internationale regeling die Europese bedrijven stimuleert om in samenwerkingsverband marktgerichte onderzoeks- of ontwikkelprojecten uit te voeren. Ontvang tot wel € 500.000 aan subsidie.

HER+

Ontwikkel je samen met andere partijen een innovatieve techniek die bijdraagt aan kosteneffectieve productie van hernieuwbare energie of reductie van CO2? Dan is de HER+ mogelijk interessant. De HER+ (Hernieuwbare energietransitie) richt zich op innovatieve samenwerkingsprojecten en beoogt hiermee de klimaatdoelstellingen in 2030 kosteneffectiever te realiseren.

Horizon Europe

Horizon Europe (voorheen Horizon 2020) is het grootste programma om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Voor de periode 2021 – 2027 is maar liefst € 95.5 miljard beschikbaar.

Human Capital

Human Capital is onderdeel van het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland). Het doel: de economische positie van de noordelijke provincies versterken. Human Capital subsidieert samenwerkingsverbanden tussen het MKB en kennisinstellingen in Noord-Nederland die inzicht vergaren in de toekomstige arbeidsmarktvraag en een daarbij passend opleidingsaanbod ontwikkelen.

Innovatiebox

De Innovatiebox is een fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven die winstgevend zijn en een lopende WBSO-verklaring hebben. De regeling kan een reductie tot wel 72% van de vennootschapsbelasting opleveren.

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet is een risicodragende financiering om MKB-ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van een voor Nederland unieke innovatie. Het budget voor 2021 is vastgesteld op € 60 miljoen, met een maximaal krediet van € 10 miljoen voor een technisch ontwikkelingsproject. Het krediet kan doorlopend worden aangevraagd.

INTERREG

INTERREG is een Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten waarin één of meer internationale partijen gezamenlijk werken aan problemen in de regio. Projecten die bijdragen aan een beter milieu, economische verschillen tussen de regio’s en lidstaten onderling verkleinen en de concurrentiepositie van Nederland versterken, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van INTERREG.

ISDE

Investeer je in het verduurzamen van jouw pand, door bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler? Dan is de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) mogelijk interessant!

MIA & Vamil

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn nationale regelingen en bieden fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken.

MIT

De MIT (MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren) stimuleert innovaties van MKB-ondernemingen. Binnen de MIT-regeling zijn diverse instrumenten georganiseerd: de MIT-Haalbaarheid en de MIT-R&D Samenwerking.

MKB!dee

MKB!dee is bedoeld voor ondernemers met een innovatief ontwikkelingsplan voor scholing, omscholing of ontwikkeling van de eigen werknemers. Ontvang 100% subsidie!

MOOI

Ontwikkel je met andere ondernemingen in consortia aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen? Dan is de MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) subsidie mogelijk interessant!

MRE Stimuleringsfonds

De MRE (Metropool Regio Eindhoven) subsidie is in het leven geroepen om innovatie, samenwerking en de economische structuur in Zuidoost-Brabant te stimuleren. Het Stimuleringsfonds subsidieert projecten binnen de Metropoolregio Eindhoven.

Praktijkleren

Praktijkleren is een financiële tegemoetkoming voor de begeleidingskosten die een werkgever maakt bij het creëren van praktijk- en werkleerplaatsen. De maximum vergoeding bedraagt € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Rabo Innovatielening

Versterken van jouw onderneming door het versnellen van de onzekere, vroege levensfase. De RIL (Rabo Innovatielening) maakt dit mogelijk door een achtergestelde geldlening te verstrekken. Innovatieve ontwikkelingstrajecten worden gefinancierd vanuit de Rabobank.

SAR

De SRE Adviesregeling (SAR) stimuleert de inhuur van externe adviseurs voor innovatieve economische ontwikkeling in het MKB, met een meerwaarde voor de regio Eindhoven.

SBIR

SBIR (Small Business Innovation Research) subsidieert innovatieprojecten (producten, processen en diensten) die maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. SBIR is een competitie bestaande uit thematische oproepen met variërende openstellingen, waarbij de ondernemingen met de beste offertes subsidie ontvangen.

 

SDE++

De SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) is een exploitatiesubsidie voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie produceren of CO2-uitstoot reduceren. In 2020 is de SDE+ verbreed om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te maken.

SIDN-fonds

Het SIDN-fonds is opgericht om projecten financieel te ondersteunen die de ontwikkeling van het internet of het gebruik ervan stimuleren.  

SLIM

De SLIM subsidie is in het leven geroepen om leren en ontwikkelen in het MKB te stimuleren. Deze regeling is gericht op a) MKB-ondernemers, b) grootbedrijven uit de horeca-, landbouw-, of recreatiesector en c) samenwerkingsverbanden in het MKB. Met deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor het in kaart brengen van de leerbehoefte binnen de onderneming en voor het creëren van een leerrijke werkomgeving voor werknemers.

TSE Studies Industrie

Ben je van plan een pilot- of demonstratieproject uit te voeren gericht op CO2-reducerende technieken, maar wil je eerst onderzoek doen naar de haalbaarheid hiervan? Maak dan gebruik van de TSE Studies Industrie.

Vroegefasefinanciering

De Vroegefasefinanciering (VFF) is een lening die de cruciale stap van idee tot de start van de productontwikkeling financiert in de vroege- of vernieuwingsfase. De overheid helpt hiermee startende ondernemingen met het overbruggen van de “valley of death”.

Ontdek hier of je in aanmerking komt voor de VFF.

WBSO

De WBSO verlaagt loonkosten van technische innovaties. Dit kan voor 1 FTE een jaarlijkse besparing opleveren van zo’n € 28.000 en in totaal oplopen tot meer dan € 100.000. Zo dragen de voordelen structureel bij aan de ontwikkelcapaciteit van een innovatieve onderneming.

Ontdek hier of je in aanmerking komt voor de WBSO.