Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Samenwerkingsprojecten wetenschap & visserij

De subsidie ‘Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij’, onderdeel van het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV), is bedoeld om vissers te helpen kennis op te doen die zij kunnen gebruiken voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. De regeling is gericht op het opzetten van netwerken, partnerschapsovereenkomsten of verenigingen tussen wetenschappers en vissers of visserijorganisaties en op het verrichten van activiteiten daarbinnen. zoals kennisontwikkeling en kennisdeling.

Aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door vissers, visserijorganisaties, algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en publiekrechtelijke instanties, al dan niet in samenwerkingsverband. Er kunnen meer deelnemers in het kennissysteem zitten dan degenen die aanvragen.

Deadline

Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 september tot en met 1 oktober 2018. Er is € 4 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt ten hoogste € 1.000.000 per samenwerkingsproject. Het maximale subsidiepercentage is afhankelijk van de grootte en het type van de organisatie.

Meer informatie?

Heb je vragen? Vul het contactformulier in of bel ons op 020-3655531.