Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

MIT haalbaarheid

Vanaf 20 april 2021 kan er en subsidieaanvraag voor een haalbaarheidsproject worden ingediend. Het doel van een haalbaarheidsproject is om de technische en/of economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

De subsidie wordt verstrekt op basis van de MKB-plannen topsectoren. Het haalbaarheidsproject dient bij minstens één topsector aan te sluiten.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000. De kosten bestaan met name uit loonkosten van het eigen personeel, o.b.v. een forfaitair uurtarief van € 60. Aanvullend kunnen kosten voor het inhuren van deskundigen opgevoerd worden wanneer specialistische activiteiten uitbesteed worden, bijvoorbeeld marktonderzoek en/of octrooionderzoek.

Deadline

Vanwege het first come, first serve principe (afhandeling op volgorde van binnenkomst) en de populariteit van de MIT-regeling is het risico op overvraging van het budget zeer groot. Om deze reden is het essentieel om de aanvraag op de eerste dag van de openstelling in te dienen.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van de MIT haalbaarheidssubsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is een MKB-organisatie: max. 250 werknemers én max. € 50 miljoen jaaromzet.
  • De kosten van het haalbaarheidsproject bestaan voor tenminste 60% uit een haalbaarheidsstudie, en dus maximaal voor 40% uit experimentele ontwikkeling.
  • Het haalbaarheidsproject start binnen 4 maanden na indiening van de aanvraag, en de looptijd van het haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar.

Onze dienstverlening

Wil je ontdekken of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan contact met ons op via 020-3655531