Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

De definitie van programmatuur in de WBSO

Medio september zijn de nieuwe parameters van de WBSO 2021 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. In onze eerdere publicatie las je wellicht dat de stimulering van R&D-inspanningen door het Nederlandse bedrijfsleven fors wordt verhoogd. Onder gelijkblijvende omstandigheden is het mogelijk dat bedrijven in het nieuwe jaar een verruiming van 25% van het WBSO-subsidievoordeel tegemoet zien.

De regering sluit haar ogen niet voor de onzekere economische tijden waarin het bedrijfsleven verkeert en het stimuleren van R&D-inspanningen gaat haar zogezegd aan het hart. Als subsidie-expert voor het innovatieve bedrijfsleven juichen we dit toe. Ditzelfde geldt voor de aankondiging van het ministerie van EZK om een onderzoek te starten naar de aanpassing van de definitie van programmatuur in de WBSO.

Een definitiediscussie verzandt al snel in inhoudelijke details. Voor ons is het van belang de details te kennen. In deze blogpost willen we je daarmee uiteraard niet vermoeien. De impact van de definitiewijziging van software zijn mogelijk wel interessant voor jou als IT-ondernemer. In het vervolg van dit verhaal leggen we je uit wat dit inhoudt en wanneer de wijziging mogelijk in werking treedt. Wens je na dit verhaal verdere informatie te ontvangen, neem dan gerust contact op. Graag lichten we het verder toe!

WBSO Evaluatie & beoordeling definitie programmatuur

In 2018 is een evaluatierapport gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de kosten en de effectiviteit van de WBSO goed met elkaar in balans zijn en dat de innovatiesubsidie voor het overgrote deel op waardering kan rekenen van het bedrijfsleven. De verbeterpunten in het rapport raken vooral de softwareontwikkeling.

In de wijze waarop de WBSO wordt uitgevoerd ligt momenteel de nadruk te zeer op het programmeren, terwijl dit veelal het sluitstuk vormt van een R&D-traject en niet de kern. Het werk dat voorafgaat aan de technische implementatie (zoals het ontwerp van een architectuur of algoritme) is dikwijls belangrijker voor het oplossen van de technische knelpunten, dan het programmeren zelf. Cru gezegd: kom je in het schrijven van de code nog knelpunten tegen, dan heb je wellicht in de ontwerpfase iets over het hoofd gezien! Echter, voor architectuur- en het algoritmeontwerp is momenteel niet echt plaats in de WBSO.

Op verzoek van het ministerie zijn twee onafhankelijke experts verzocht om de programmatuurdefinitie binnen de WBSO te beoordelen. Gezien het belang van software voor onze economie en maatschappij dient de WBSO vooral aan te zetten tot het schrijven van kwalitatief goede en onderhoudbare software. Dit gaat verder dan het “in elkaar knutselen” van een prototype om de technische werking te bewijzen, maar feitelijk eindigt het WBSO-traject na deze fase. De huidige regeling zet daarmee niet per se aan tot goede engineeringsmethoden. Met de groeiende complexiteit doen de experts dan ook een aanbeveling tot het subsidiabel maken van activiteiten die gericht zijn op onderhoud en het begrijpelijk houden van software, indien deze activiteiten leiden tot technologische vernieuwing.

Naast stimulering van kwaliteit, in tegenstelling tot het aanzetten tot het schrijven van meer regels code, belichten de experts trends in de industrie die de programmatuur definitie beïnvloeden. De relevantste trends zijn hier de adoptie van kunstmatige intelligentie (AI/ML), big data en model-driven development.

De experts roepen hierbij op om toepassingen van AI subsidiabel te laten zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vinden van de juiste instructies voor een learning algoritme om het effectief te laten zijn. Hiermee volgen zij een lijn die minder strikt is dan de WBSO status quo. Hiertoe geldt slechts dat de ontwikkeling van een (eigen) AI-oplossing in aanmerking komt, wanneer dit tot technologische vernieuwing leidt.

Een nieuwe definitie: what’s next?

Is de aanpassing van de definitie van programmatuur voor de WBSO meer dan een juridische exercitie? Naar ons idee kan deze verandering weldegelijk impact hebben voor IT-ondernemers. In de kamerbrief waarin de plannen voor de WBSO 2021 zijn geïntroduceerd, kondigt de regering aan om aanpassingen in de WBSO te verkennen om ondersteuning van hoogwaardige AI/ML toepassingen mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor de inzet van ICT-tools voor modellering en simulatie. De inwerkingtreding van deze verruimingen kan pas vanaf 2022 worden verwacht, maar hopelijk wordt het geduld beloond.

Hoogwaardige AI/ML toepassingen

De aangekondigde verkenning moedigen wij uiteraard aan. AI/ML activiteiten worden immers bij uitstek als innovatief ervaren door IT-ondernemers; dan is het paradoxaal als dit geen plaats zou hebben binnen het belangrijkste innovatiestimuleringsinstrument van ons land! Hoe groot de impact gaat zijn is echter ongewis. AI en ML prijken hoog bovenaan de lijst van onderwerpen in softwareprojecten die voor WBSO zijn aangevraagd. De praktijk laat zien dat dit in ruime mate gefaciliteerd wordt door opensource libraries zoals TensorFlow, PyTorch en SciPy. Het is niet raar te veronderstellen dat deze softwareprojecten van die libraries gebruikmaken. Hetzelfde geldt voor de inschatting dat hoogwaardige AI /ML toepassingen ook nu al op WBSO-stimulering kunnen rekenen. Of het resultaat van dit deel van de verkenning extra ruimte gaat bieden is wat ons betreft enigszins onzeker. AI/ML is in de WBSO immers al volop aanwezig.

ICT-tools voor modellering en simulatie

De verkenning naar de ondersteuning van ICT-tools voor de modellering en simulatie gaat wellicht meer effect sorteren. Het kader van wat hier onder valt is daarentegen nog niet heel scherp omlijnd. Wederom is geduld dus geboden! In een poging om wat duidelijkheid te verschaffen, benoemen de experts in dit kader het gebruik van gestandaardiseerde modellen en domeinspecifieke talen, zoals SQL. Veelal zien we dat RVO onder de huidige definitie geen ruimte ziet om dit type activiteiten te honoreren. Mocht de verkenning het toestaan van deze ontwikkelingen tot resultaat hebben, dan biedt dit uitkomst voor SQL-gerelateerde werkzaamheden. Dit kan mogelijk een serieuze impact hebben.

Conclusie

Als geen andere industrie is de IT voortdurend volop in beweging. We moedigen het aan dat de regering hier sensitiviteit toont en bereid is te verkennen of de huidige definitie wel de volledige innovatieve lading dekt. In de tussentijd is geduld geboden over wat het resultaat is dat deze verkenning gaat bieden. Graag houden we je hiervan op de hoogte. Mocht je daarentegen alvast een innovatief softwareproject willen toetsen, aarzel dan niet om contact te zoeken. We nodigen je graag uit voor een vrijblijvend gesprek.